GEREKLİ BİLGİLER

KAYNAK ARAMA DERDİNE SON VERDİK !!!İSTERSENİZ ÇIKTISINI DA ALABİLECEĞİNİZ 11 BÖLÜMDEN 350 SAYFADAN OLUŞAN "AMATÖR DENİZCİNİN KILAVUZU" E-KİTAP  YAYINDA...


A-Mevzuat Linkleri Kütüphanesi

 
Amatör Denizcilik Önemli Mevzuatlar: 


B-Bilgi Kütüphanesi


1- Amatör Denizci ve Hukuk 

a - Uluslararası Anlaşmalar 

 • SOLAS: Safety Of Life At Sea (Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi)

 • COLREG: Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi)

 • MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships(Uluslararası gemilerden kirliligin Önlenmesi Sözleşmesi)

b- Ulusal Mevzuat

Kanunlar

 • Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu  (4922 sayılı 1946)

 • Gemi Sağlık Resmi Kanunu

 • Su Ürünleri Yasası (1380 sayılı)

 • Gümrük, Turizm, Ticaret ile ilgili kanunlar

 
 Tüzük ve Yönetmelikler 

 • Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

 • Gemi adamları Yönetmeliği

 • Yat Turizmi Yönetmeliği

 • Amatör Denizcilik Yönetmeliği

 • Gemi Sağlık Resmi Kanunu uygulama Yönetmeliği 

 • Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

2-ÖZEL TEKNELERDE LİMAN İŞLEMLERİ  

Amatör özel tekneler gerçek kişilere ait olup, ticaret amacıyla kullanılmayan teknelerdir.

Özel tekneler Türk karasuları içinde 4 yıl süreli “Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi” ile seyre çıkarlar. Bu belgeyi tekne sahibinin başvurusu ve beyanı üzerine, faturası ile üretici beyannamesi görülerek, Liman Başkanlıkları düzenler. Amatör denizcilerin kullanacağı “özel tekneler” boylarına bakılmaksızın sadece Liman Başkanlıkları tarafından kayıt altına alınırlar.
 

Bu belge Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. Belgede, teknenin kayıt ve teknik niteliklerine ilişkin bilgiler yer alır. Belgeye teknenin yandan çekilmiş bir fotoğrafı eklenir.

Bütün özel tekneler ayrıca “Ölçü Belgesi” (Tonilato Belgesi) alırlar. Bu belgeyi de Liman Başkanlıkları düzenler. Bu belge teknenin gros ve net tonunu belirlemek için düzenlenir. Gerek yurdumuzda  gerekse başka ülkelerde  birçok  vergi, resim ve harçlar teknelerin tonajına göre alındığı için belgeye gerek vardır.  

Özel tekneler Ulusal Gemi Sicili’ne kaydedilmezler. Bir “özel” tekne, örneğin banka  borcu nedeniyle, üzerinde ipotek hakkı tesisi söz konusu olduğunda, Ulusal Gemi Sicili’ne kaydedilebilir.

 
 Özel tekneler Türk karasuları içinde sadece  “Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi” ile seyahat ederler.  

Transit Log belgesi Türk ve yabancı bayraklı tekneler için olmak üzere iki tiptir; 

Türk bayraklı özel tekneler için sadece yurtdışına çıkarken Transit Log düzenlenir. Bu belge Liman Başkanlıkları’ndan, Marina’lardan ve Deniz Ticaret Odası’ndan  temin edilir. 

Yabancı bayraklı tekneler için ise, yurda girişlerinde transit log belgesi düzenlenir.

  3-SAHİL SIHHİYE MEVZUATI

      Gemi Sağlık Resmi ve Gemi Sağlık Cüzdanı (Patente) 

      Gemi Sağlık Resmi Kanunu gereğince;  Net tonları 50 ‘den az olan gemiler Gemi Sağlık Resmi ödemezler, bu gemiler için bedeli karşılığında bir yıl süreli Gemi Sağlık Cüzdanı (Patente) düzenlenir.

Limanlarımız arasında sefere çıkarken her gemi ayrıldığı limanda, sefer sonunda da vardığı limanda patentesini vize ettirmekle yükümlüdür.  

Yurtdışından gelen yatlar giriş limanında sağlık işleminden geçtikten sonra karasularımızda  bir yıl süreyle serbest dolaşabilirler.

  Aşağıda sayılan gemiler Gemi Sağlık Resmi ödemezler 

 •       Harp gemileri, 

 •       Ülkemize resmi ziyarette bulunan gemiler,  

 •       Zorlayıcı sebeplerle (kötü hava koşulları, geçici kısa tamir vs) limanlarımıza gelen gemiler, 

 •       Net tonları 50’den az olan gemiler, 

 •       Kabotaj hakkı olmayan gemiler,(özel yatlar, amatör balıkçı tekneleri, spor amaçlı gemiler v.b), 

 •       Ticari iş görme niteliğini kaybetmiş, leş veya hurda niteliğinde çekilerek götürülen gemiler.

Amatör denizcilerin kullandığı “özel” kayıtlı tekneler, amatör balıkçı tekneleri, spor amaçlı gemiler vb. kabotaj hakkına sahip olmadıkları için, Gemi Sağlık Cüzdanı (Patente) almaktan ve Gemi Sağlık Resmi ödemekten muaf tutulmuşlardır.  

Gemi Sağlık Resmi ve  Patente ile ilgili bütün işlemler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı katma bütçeli bir kurum olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

  Sarı Bayrak ve Uygulaması  

Bir ülkenin karasularından geçerek seferine devam etmekte olan (transit) her gemi ön direğinin sancak gurcatasına uluslar arası işaret bayraklarının alfabetik sıralaması  içinde yer alan Q  bayrağı (sarı bayrak) çekecektir.  
Bu bayrak karantina (quarantine) kelimesinin baş harfini ifade eder. 

“Gemimde bulaşıcı hastalık ve/veya ölüm yoktur, limanınıza/ülkenize girmek, gezmek, yük ve  yolcu indirip bindirmek için izin (serbest pratika) istiyorum” demektir.  

Sağlık ve diğer işlemlerini tamamlamış gemi Q bayrağını indirir ve yerine sularında bulunduğu ülkenin ulusal bayrağını çeker.

 4-GÜMRÜK MEVZUATI 

Türk bayraklı  tekneler karasularımız içinde serbestçe seyreder, gümrük idaresi bulunmayan yerlere, başkaca bir tahdit bulunmaması kaydı ile yanaşabilir,  demirleyebilirler. Aynı husus “Yat Kayıt Belgesi= Transit Log” almış yabancı bayraklı tekneler için de geçerlidir.  

Amatör denizciler seyirlerinde dikkatli olmalı, her türlü kaçakçılığa  uygun bir ortam olan deniz kıyılarımızda rastladıkları sıra dışı olayları ilgili mercilere, öncelikle Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerine bildirmeleri gerekmektedir. 

Gemilerin, botların, diğer deniz taşıtlarının ve hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları yakıt ve yağları ile karaya çıkarılmamak şartıyla yurtdışından getirdikleri kumanyalar ithalat vergilerinden muaftır.  

   5- DENİZ KİRLİLİĞİ- MARPOL  

Deniz ve çevre kirliliğinin  önlenmesi amacıyla ilk ciddi uygulamayı 1954’te İngiltere başlattı ve uluslararası bir toplantıya öncülük ederek uluslararası OILPOL Anlaşması’nın imzalanması sağlandı.  

1973’te imzalanan MARPOL (Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin önlenmesine Ait Uluslararası Anlaşma) sadece ham petrol ve ürünlerini değil, kimyasal maddeleri, ambalajlı  olarak  taşınan zararlı maddeleri, pis suları (lağım suyu) ve çöpleri de deniz kirliliğinin nedenleri olarak kabul ediyor.  

 
 MARPOL  gemilerden  kaynaklanan çevre kirliliğini;  

 • Ham petrolden kaynaklanan kirlenme,

 • Dökme olarak taşınan zehirli maddelerden kaynaklanan kirlenme, 

 • Ambalajlı olarak deniz yoluyla taşınan zararlı maddelerden kaynaklanan kirlenme,

 • Gemilerin atık sularından kaynaklanan kirlenme,

 • Gemilerin çöplerinden kaynaklanan kirlenme,

 • Gemilerden kaynaklanan hava kirlenmesi, 

olarak altı bölümde ele almaktadır.  

MARPOL anlaşması hükümlerinin uygulanabilmesi için bir geminin 400 gros tondan büyük olması veya daha küçük olması halinde 15 den fazla kişi taşıması koşulu vardır.

 
 MARPOL anlaşması pissu olarak aşağıdakileri tanımlamaktadır.  

 •   Tuvaletlerden, pisuarlardan ve bu mahaldeki frengi deliklerinden toplanan pissular

 •   Gemi revirlerindeki  küvetlerden ve frengi deliklerinden toplanan pissular.

 •   Canlı hayvanların muhafaza edildiği bölümlerden toplanan pissular,

 •   Yukarıda sayılanlarla karışmış herhangi başka pissular. 

MARPOL anlaşması teknelerde toplanan pissuların;

Arıtılmış  olarak en yakın kıyıdan 4 deniz mili açıkta,

Arıtılmamış olarak en yakın kıyıdan 12 deniz mili açıkta,

Her iki halde de saatte en az 4 deniz mili süratle seyrederken boşaltılmasına izin vermektedir.

 
MARPOL anlaşması hükümlerince bütün gemilerce  (özel tekneler ve yatlar dahil) çöp cinsinden;  

a- Her türlü plastik maddelerin, sentetik halatların, sentetik balık ağlarının, plastik çöp torbalarının, içlerinde ağır metal ve zehirli  atıklar bulunabileceği olasılığından hareketle her türlü yanmış plastik maddelerin küllerinin nerede olursa olsun denize atılması kesinlikle yasaktır.  

b- Sahile 25 milden yakın mesafe içinde denize  yüzebilen  cinsten kumaş ve ambalajlı malzemelerin atılması yasaktır.  

c- Sahile 12 milden yakın mesafe içinde denize yemek atıkları ile kağıt dahil her türlü çöpün, cam ve madeni eşyanın, şişelerin ve çanak çömleğin atılması yasaktır.

 MARPOL ülkemizin de sahili olan Akdeniz (Ege Denizi dahil) ve Karadeniz’i kirlenmeye karşı hassas olan “özel bölgeler” arasında kabul etmektedir.  

      Aşağıda sayılan maddelerin “özel bölge” arasında sayılan bu denizlere atılması kesinlikle yasaktır.  

      a- Her türlü plastik maddeler, sentetik halatlar, sentetik balık ağları, plastik çöp torbaları, yanmış plastik maddelerin külleri 

      b- Kağıt dahil her türlü çöp, paçavra, cam, metal, şişe,  çanak, çömlek, fincan, tabak, ambalaj malzemesi, kumaş 

      c- Yemek atıkları

 
 Ülkemizde deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla deniz araçlarından atıkların  nasıl alınıp depolanacağı ve bertaraf edileceği usul ve esasları Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’nın birlikte hazırladıkları Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği isimli bir yönetmelikle düzenlenmiştir. 

1- Deniz kirliliğini önlemek amacıyla gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmak yasaktır.  

2- Limanlarımıza gelen gemiler atıklarını “atık kabul  tesisleri” ne veya atık alma gemilerine vereceklerdir.  

..... 

7- Kurallara aykırı hareket edenler hakkında 2872 ayılı Kanunun ilgili idari ve cezai hükümleri uygulanır.  

 6- ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI NELERDİR?

1.    Can Yeleği, her teknede seyirde teknede bulunan kişi sayısı kadar (balıkadam elbisesi giymiş kişiler için gerekmez) bulunacaktır.
2.    Çocuk Can Yeleği, her teknede seyirde teknede bulunan çocuk sayısı kadar bulunacaktır.
3.    Can simidi, tekne boyu 10 metreden ve sürati saatte 7 deniz milinden az teknelerde aranmaz. Tekne boyu 10 metreden az ancak sürati saatte 7 deniz milinden yüksek olan tekneler ile boyu 10–15 metre arasında olan her teknede bir adet can simidi (at nalı şeklinde de olabilir) bulunacaktır. Boyu 15–24 metre arasında olan her teknede birisi ışıklı ve 20 metre savlolu olmak üzere SOLAS tipi 2 adet can simidi bulunacaktır.
4.    Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde Seyir Fenerleri, Siyah Küre, Kampana, Düdük ve benzeri teçhizat ile Manyetik Pusula her teknede bulunacaktır.
5.    Yangın Söndürme Tüpü; bir ve daha fazla motoru ve sabit yakıt tankı bulunan teknelerde, motor dairesinde veya motor kutusu dışında motor başına 1 adet 6 kg’lık; kapalı güvertesi olmayan, takma motorlu ve taşınabilir yakıt tanklı teknelerde 1 Adet 2 Kg’lık ; kamaralı teknelerde her kamarada 1 adet 2 kg’lık, Kuzinesi olan teknelerde kuzine yakınında 1 adet 2 kg’lık bulunacak, sertifikalı olacaktır.
6.    Radar Reflektörü, Tehlike bayrağı ve El Feneri her teknede bulunacaktır.
7.    Pis Su Tankı; tuvaleti olan teknelerde bulunacak, kişi başına günde en az 2 litre x 2 günlük birikime uygun hacimde olacaktır.
8.    Pis Su Güverte Boşaltma Flanşı; pis su tankı olan bütün teknelerde bulunacaktır.
9.    Denize Çöp Atılmasının Yasak Olduğunu Belirten Levha; MARPOL uyarınca boyu 12 metreyi aşan bütün teknelerde bulunacak, herkesin göreceği bir yere asılacaktır.
10.    Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kitabı ve Can Kurtarma İşaretleri Tablosu her teknede bulunacaktır.


7-ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ÖNERİLEN EMNİYET TEÇHİZATI NELERDİR?

Denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması düşünülerek; tekne boyu, teknede bulunan kişi adedi, seyir bölgesi ve süresi değerlendirilerek, daha fazla teçhizat ile seyre çıkılması; teknede, el maytabı, duman kandili, hizmet botu, can salı, balta, ayna, termometre, barometre, dürbün, seyir haritaları, pergel, paralel cetvel, kalem, silgi, yangın battaniyesi, Amatör Denizci Elkitabı, VHF ve/veya SSB telsiz telefon, GPS, RADAR, EPIRB, SART cihazları ve GSM telefonu bulundurulması önerilir.

 

8-TEKNELERDE ULUSAL BAYRAK NEREDE NASIL TAŞINIR?

Açıklama 1:

İki yasamızın tanımlamaları birleştirildiğinde, kürekten başka bir güçle (motor ve/veya yelken) yürütülen ve pek küçük olmayan bütün tekneler “gemi” olarak kabul edileceklerdir. Konumuzun, esas itibariyle amatör denizcilerin kullandıkları teknelerle ilgili olması bir yana, aşağıdaki metinde Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’ndeki tanımlamaya da sadık kalınarak gemi yerine tekne tanımı kullanılmıştır. Aşağıda anlatılanlar içinde, yasal düzenlemeler yanında konunun teamül haline gelmiş uygulamaları da öne çıkarılmaya özen gösterilmiştir. Denizcilik etiketi, tarihin derinliklerinden gelen teamülle zenginleşmiştir ve asıl önemli olan da budur.

Türk Bayrağı açısından bakıldığında;

Askerî gemiler hariç, tipi, sınıfı, boyutları ne olursa olsun her Türk teknesinin taşımakla yükümlü olduğu Bayrak, seyirde;

 •  Kıç tarafta, güvertede, omurga hattı üzerinde, küpeşteye 40-45 derece açıyla bağlanmış özel gönderinde (direğinde) taşınır. Gönder, tercihan ahşap malzemeden yapılmış olmalıdır.

 •  Gönder, teknenin, yapısal özellikleri nedeniyle, kıç tarafında bulunabilecek vinç, makara, matafora, rampa vb. engeller nedeniyle, omurga hattı üzerine yerleştirilemiyorsa, yine kıçta sancak tarafa yerleştirilir.

 •  Birden fazla direkli yelkenli teknelerde, arka direk bumbasının veya yelkenin engellemesi (çapariz vermesi) nedeniyle seyirde Bayrak, kıç tarafta, omurga hattı üzerinde veya sancak tarafta taşınamıyorsa, arka direk (mizana direği) şapkasına ilâve edilecek bir gizde taşınabilir. Bu tip tekneler limandayken, Bayrağın kıçtaki asıl yerine (gönderine) çekilmesi esastır.

 •  Seren (yan) yelkenli teknelerde seyirde Bayrak, en arka direkteki randa yelkenin çördek yakasında taşınır. Çördek yakası bu yelkenin sereninin pupaya bakan ucudur.

Açıklama 2:

Randa yelken günümüzde, üstünde bir seren, altında ise bumba bulunan dört köşeli bir yelkeni tanımlar. Oysa Randa, kabasorta armalı teknelerin en arka direğindeki yan seren yelkenin adıdır. Seren yelkenli büyük tekneler, denizlerde yavaş yavaş azalırken, randanın adı dilimize, benzetmeyle genellenerek intikal etmiştir.

 •  Tekne limandayken Bayrak, gün ağardığında veya en geç saat 08.00’de gönderine çekilir (toka edilir), gün batımında veya en geç saat 21.00’de indirilir (arya edilir).

 •  Seyir halinde bulunan tekneler Bayraklarını gece çekili bırakabilirler.

 •  Karaya çekilmiş teknelere Bayrak çekilmez.

 •  Askeri gemiler hariç, bütün tekneler sadece bir adet Türk Bayrağı taşırlar. Askeri olmayan teknelerde birden fazla Bayrak taşınması ancak Ulusal Bayramlarda mümkündür.

 • Seyirde, Türk Bayrağı dışında, (haberleşme amacıyla kullanılacak uluslararası işaret/kod flamaları hariç) başka hiçbir bayrak veya flama taşınmaz. Haberleşme bitince, kod flamaları indirilir. Şu kadar ki, yatların kulüp forsları seyirde ve limanda anadirek başındaki özel gönderinde gece ve gündüz taşınır.

 • Tekne sahibinin, varsa özel forsu/flaması sadece limanda ve kendisi teknedeyken ana direk sancak gurcatasında taşınır. Bu gurcatada, misafir olunan ülkenin bayrağı çekiliyse, tekne sahibinin forsu iskele gurcatada ve sadece limandayken taşınır. Tekne sahibinin forsu sadece iki durumu anlatır: a) Fors çekilmişse “teknedeyim”, b) Fors mezestre ise (yarıya kadar çekilmişse) “teknedeyim, rahatsız edilmek istemiyorum”.

 •  Karantina bayrağı (Q bayrağı) da ana direk sancak gurcatasında taşınır, iki anlamı vardır: a) Sularınızda bir limanınıza uğramadan seyrediyorum (transit), gemimde bulaşıcı hastalık yoktur, serbest geçiş hakkı istiyorum/kullanıyorum, b) Limanınıza geldim, gemimde bulaşıcı hastalık yoktur, giriş işlemlerime başlanmasını istiyorum/bekliyorum.

 •  Bir ülkenin karasularından transit geçiş tamamlanınca, karantina bayrağı indirilir.

 •  Bir ülke limanında giriş işlemleri tamamlanınca, karantina bayrağı indirilir ve yerine (ana direk sancak gurcata), misafiri olunan ülkenin bayrağı çekilir.

 •  Misafiri olunan ülkenin bayrağına da saygı göstermek gerekir. Adı üstünde, Nezaket Bayrağı olarak bilinen bu bayrağın boyu, göze hoş görünecek şekilde tekne boyuyla orantılı olmalı, uzaktan iyi seçilmeli, eskidikçe, yıprandıkça, yenisiyle değiştirilmelidir.  

 •  Acil durum veya başka gemilerle haberleşme hali dışında, Karantina bayrağı ve misafir olunan ülke bayrağından başka hiçbir bayrak, fors veya flama seyirde gurcatalardan herhangi birisinde taşınmaz.

 • Bayrak, teknelerin iç ve dış yüzeylerine (bordalarına, yaşam mahallerine, kamara kenarlarına) boyayla boyanamaz, folyo olarak yapıştırılamaz, resmedilemez, bir başka deyişle; Türk Bayrağı, hangi türden olursa olsun eşya üzerine boyanamaz/resmedilemez. Türk bayrağının boyanabileceği tek yer sivil uçakların yön dümenidir. Şu kadar ki Bayrak oraya da yasal oranlar (1x1,5) esas alınmaksızın, sadece al zemin üzerine doğru şekilde çizilmiş Ay-Yıldız’ın boyanmasıyla resmedilebilir.

 •  Genel bir uygulama (teamül) olarak ve kimi istisnalarla, yarışan teknelerde ulusal bayrak taşınmaz; yarış kurallarının belirlediği yerlerde sınıf bayrakları taşınır. Ne var ki, yarışın başka ülkelerin sularından geçmesi veya bir başka ülke limanında son bulması halinde, o ülke sularında, karantina bayrağıyla birlikte ulusal bayrağın taşınması gerekeceği doğaldır.

 •  Yasaların ortak tanımı göz önüne alındığında, kürekle yürütülen sandallar gibi küçük sürat botlarının da Bayrak taşımalarının zorunlu olmayacağı anlaşılır.

Türk Bayrağı, onu taşıyan araca veya sahibine değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümüne aittir, ortak varlıktır, saygıyla, özenle, taşınması esastır; yırtık, delik, tirfillenmiş, soluk, taşınması, yerlere, araçlara, çatılara, duvarlara, boyanması, benzetme şekiller yapılması hoş değildir.

Teknenin taşıyacağı bayrağın büyüklüğü konusunda bir standart yoksa da bayrağın tekne boyuyla orantılı olması beklenir. Örnek olarak teamüle dayalı bayrak uzunluk ölçüsü verilebilir. Buna göre Bayrak boyu, tekne boyunun her 30 santimetresine (yaklaşık 1 foot/ayak/kadem) 2,5 santimetre (yaklaşık bir inç/pus) olarak seçilir. Örneğin boyu 15 metre olan bir teknenin taşıyacağı bayrağın uzunluğu 1,25 metre olacaktır. Şu kadar ki sert havalarda veya yüksek süratli teknelerde daha küçük boy bayrak da taşınabilir.

Türk Bayrağı standart ölçüleri “uzunluk = genişlik x 1,5” olarak saptanmıştır. Boy kademeleri 50 santimetre ve katları şeklindedir. Buna göre Bayrak boyları örneğin 75, 150, 225, 300 santimetre olacaktır. Bu bağlamda yukarıdaki paragrafta 1,25 metre olarak hesaplanmış Bayrak yerine 1,50 metre boyunda bir Bayrak taşınması gerekecektir.

Yukarıda sayılan ve kısmen de teamüle uygun hususların uygulanmasında Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğü hükümleri saklıdır.

Açıklama 3:

Bayrağın hangi araçlarda taşınabileceğini bilmek, onun yanlış kullanılmasını, önlemek bakımından önemlidir. Türk Bayrağı sadece 6 tür araçta taşınabilir:

1.  Cumhurbaşkanı’nın makam aracı,

2.  Valilerin makam araçları,

3.  Ulusal bayramlarda ve Valinin bulunmadığı hudut görüşmelerinde Kaymakamların makam araçları,

4.  Yurt dışında görevli Büyük Elçilerimizin görevli oldukları ülkede kullandıkları makam araçları,

5.  Gemiler/tekneler ve

6.  Sadece yön dümeni üzerine boyayla resmedilmek koşuluyla sivil uçaklarımız.

Türk Bayrağı, sayılan bu 6 araç türü dışında başka hiçbir özel veya resmî araçta taşınamaz. Bunun dışında, örneğin eşya üstüne boyamak, örtü olarak sermek, çamurluklara, kapılara, tavanlara, camlara asmak, araç plâkalarına boyamak, çamur ve pisliğe maruz bırakmak, araçlarda fren lambası şeklinde veya arka cam gölgeliği olarak kullanmak gibi haller, bayrağın saygı ve özenle kullanılmasıyla bağdaşmaz

www.amatordenizcilik.com bir Kuzey Danışmanlık Uzaktan Eğitim Hizmetidir. Tüm Hakları Saklıdır ve Sitede bulunan hiçbir materyal izinsiz kopyalanamaz.
Kuzey Kalite ve Yönetim Sistemleri Danışmanlık Halkla İlişkiler Reklam Turizm Ticaret Ltd. Şti. Adres: Hamidiye Mahallesi, Sevim Çalışkan Apt. 7/7 Mersin
Tel. : 0324 238 24 24 - Fax : 0 324 238 24 24 © Copyright 2011, Kuzey Danşmanlık | Her Hakkı Saklıdır.